Regulamin

Regulamin Zapisów na Mistrzostwa Polski w Masażu

 1. Organizatorzy
  • Mistrzostwa Polski w Masażu są organizowane przez Bałtycką Akademie Masażu i Kosmetologii Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Emilii Plater 1 Sopot na licencji The International Massage Association
 2. Adres Mistrzostw Polski w Masażu: Hala Widowiskowo Sportowa, ul Wybickiego 38, Bojano (k/Gdyni) woj. Pomorskie. Mistrzostwa odbywają się w dniach 26,27 kwietnia 2025 roku. 25 kwietnia będą to warsztaty z Prezesem IMA Jelpem Tengbjerg i będą one dodatkowo płatne – dla chętnych, liczba miejsc ograniczona.

3. Kategorie Mistrzostw:

  • Masaż Szwedzki
  • Masaż Twarzy
  • Masaż Orientalny
  • Masaż Sportowy
  • Wellness
  • Freestyle
4. Zapisy i warunki udziału:

Zapisy otwarte są dla wszystkich osób z branży Spa & Wellnes, posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu.

  • Uczestnicy zobowiązują sie do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz standardów bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w branży Spa&Wellness
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa osobom nieposiadającym odpowiednich kwalifikacji lub niezgodnych z zasadami regulaminu
  • Uczetnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych i relacjach związanych z wydarzeniem na mediach społecznościowych takich jak Facebook / Instagram
  • Uczetnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz poleceń wydawanych przez organizatorów i personel obsługi w trakcie trwania wydarzenia
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników w trakcie trwania wydarzenia oraz za rzeczy pozostawione na terenie całego obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej w Bojanie
  • Zapisy trwają do 31.03.2025r..
  • Każdy uczestnik zobowiązany jest osobno zapisać się na listę każdej kategorii, w której chce wziąć udział. Na warsztaty obowiązuje osobna lista.
  • Mistrzostwa odbywają się w dniach 26,27 kwietnia 2025 roku. 25 kwietnia będą to warsztaty z Prezesem IMA Jelpem Tengbjerg i będą one dodatkowo płatne – dla chętnych, liczba miejsc ograniczona.
  • Nie ma ograniczeń co do ilości kategorii, w których uczestnik może startować.
  • Nie przeprowadzamy żadnych castingów – zapisy są otwarte dla wszystkich z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania masażu.
  • Wpłata wpisowego na konto wskazane przez organizatorów.
  • Organizator zastrzega prawo ogłoszenia zakończenia naboru uczestników Mistrzostw Polski w Masażu przed 31 marca w momencie zapełnienia wszystkich miejsc.
5. Opłata za Udział:

Kwota wpisowego jest uzależniona od puli biletów w danym czasie dokonywania rejestracji i nie podlega zmianie :

 • I Pula obowiązuje w terminie 10.05.2024r-30.06.2024r. – wpisowe 890 zł
 • II Pula obowiązuje w terminie 01.07.2024r-31.12.2024r. – wpisowe 990 zł
 • III Pula obowiązuje w terminie 01.01.2025r-31.03.2025r.- wpisowe 1390 zł
Uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia opłaty rejestracyjnej w ustalonym terminie oraz wysokości odpowiadającej puli. Jeśli opłata zostanie dokonana w późniejszym terminie niż dokonanie zamówienia, uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia adekwatnej kwoty zgodnie z terminem obowiązującym dla danej puli
 • Uczestnik może zapisywać się na więcej niż jedną kategorię, każda dodatkowa kategoria wymaga osobnej opłaty w wysokości przypadającej na termin w danej puli

W cenie wpisowego każdy uczestnik Mistrzostw Polski otrzymuje:

 •   Prawo uczestnictwa w Mistrzostwach Polski w Masażu.
 •   Identyfikator wstępu na dwa dni mistrzostw.
 •   Medal potwierdzający uczestnictwo w Mistrzostwach.
 •   Przedstawienie sylwetki uczestnika na głównej stronie Mistrzostw (strona będzie reklamowana na terenie całej Polski wśród osób, które korzystają                z masaży i szukają  dobrych masażystów).
6.Przebieg Mistrzostw:

Mistrzostwa będą się odbywać zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organizatora. Harmonogram będzie udostępniony po zamknięciu listy zgłoszeń

 • Każda kategoria będzie oceniana przez kompetentne jury, które wybierze zwycięzców na podstawie:
 • technika
 • ergonomia
 • płynność ruchów
 • innowacyjność i rozwój nowych metod
 • kontakt z klientem
 • empatia
 • przygotowanie stanowiska pracy
 • wizerunek
 • W trakcie trwania mistrzostw zabrania się jakiegokolwiek działania , które mogłoby wpłynąć na obserwację  jury podczas oceniania uczestników. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania dystansu i niezakłócania pracy jury podczas trwania rund konkursowych. Jakiekolwiek próby ingerencji w proces oceniania mogą skutkować dyskwalifikacją uczestnika.
 •  Podczas trwania mistrzostw uczestnicy i widownia zobowiązują się do zachowania ciszy i niezakłócania pracy innym uczestnikom aby nie zakłócać koncentracji i przebiegu zawodów
 • Naruszenie zasady ciszy może skutkować upomnieniem ze strony organizatorów oraz w skrajnych przypadkach dyskwalifikacją z mistrzostw lub wyproszeniem z widowni
7.Stanowisko pracy :
 • Do podstawowego wyposażenia organizator zobowiązuje się zapewnić łóżko do masażu wraz z zagłówkiem
 • Organizator może udostępnić dodatkowe przedmioty takie jak : mały stolik pomocnik o wymiarach : 14cm szerokości ,65 wysokości z 3 półkami jedna pod drugą , koc, prześcieradło , ręcznik, poduszka pod głowę, wałek lub ćwierćwałek, po wcześniejszym zgłoszeniu przez uczestnika.
 • Uczestnicy proszeni są o zgłoszenie potrzeb dotyczących dodatkowych przedmiotów drogą mailowa na adres : kontakt@mistrzostwapolski.eu  najpóźniej 10 dni przed planowaną data wydarzenia
 • Uczestnik może zabrać swoje łóżko do masażu o czym jest zobowiazany poinformować na 30 dni przed Mistrzostwami.
8. Przygotowanie do uczestnictwa w Mistrzostwach 
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do zadbania o odpowiednie przygotowanie stanowiska przed rozpoczęciem mistrzostw. Wizerunek stanowiska jest również poddawany ocenie dlatego powinno byc odpowiednio zorganizowane i wyposażone aby umożliwić wykonanie masażu.
  • Uczestnik musi zabrać ze sobą wszelkie niezbędne przedmioty i narzędzia do wykonania masażu.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak wyposażenia przez uczestnika
  • Po zakończonym masażu uczestnik zobowiązuje się do pozostawienia stanowiska pracy w stanie w jakim rozpoczynał tj. umycie i dezynfekcja łóżka dostępnymi środkami do dezynfekcji , uprzątnięcie wszelkich narzędzi , które były wcześniej używane
  • Nie ma określonych wymogów co do stroju podczas mistrzostw natomiast jest równie istotny jak umiejętności i ważne by był spójny z wykonywanym masażem.
  • Zapisując się na mistrzostwa , uczestnik wyraża zgodę na bycie modelem dla innego uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników w celach reklamowych związanych z mistrzostwami.
  • Uczestnik zobowiązuje się do poinformowania organizatora o wszelkich przeciwskazaniach zdrowotnych przed rozpoczęciem mistrzostw . Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z ukrycia lub zaniedbania zgłoszenia przeciwskazań przez uczestnika.
9. Nagrody:
  • Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe:
  • 1 miejsce 3000zł + Voucher na Szkolenia stacjonarne i online w Akademii Spa Wirtualni Terapeuci o wartości 3500zł, medal, dyplom
  • 2 miejsce 1000zł + Voucher na Szkolenia stacjonarne i online w Akademii Spa Wirtualni Terapeuci o wartości 2000zł, medal, dyplom
  • 3 miejsce 700zł + Voucher na Szkolenia stacjonarne i online w Akademii Spa Wirtualni Terapeuci o wartości 1000zł, medal, dyplom.
  • Dodatkowe nagrody od sponsorów będą aktualizowane i umieszczane na liście nagród
10. Prawo Organizatora:
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub programu wydarzenia w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, o ile nie wpływa to na uczciwość i przejrzystość konkursu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji oraz zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie spory wynikłe z udziału w mistrzostwach będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa właściwego dla siedziby organizatora
11. Zgłoszenia:
  • Zgłoszenia należy przesyłać wypełniając formularz na stronie www.mistrzostwapolski.eu wraz z dokonaniem opłaty.
  • Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
12. Prawo rezygnacji z udziału w Mistrzostwach Polski w Masażu do 30 dni po dokonanym zamówieniu wraz ze zwrotem kwoty wpisowego.  Zakupując wpisowe po 28 lutego uczestnik traci możliwosć otrzymania zwrotu wpisowego niezalenie od daty zakupu.  Po tym terminie w przypadku zrezygnowania z udziału, kwota nie będzie zwrotna.
Pragniemy podkreślić, że Mistrzostwa Polski w Masażu są doskonałą okazją do prezentacji swojego talentu i umiejętności w profesjonalnym środowisku. Życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia i niezapomnianych doświadczeń podczas mistrzostw!